Even geduld. Je wordt nu doorgestuurd naar de StemPunt website...

Deelnamevoorwaarden

Op de website kunt u zich opgeven als deelnemer van StemPunt, het onderzoekspanel van Motivaction International B.V. (Motivaction). De onderzoeken worden uitgevoerd voor de opdrachtgevers van Motivaction. Door uw deelname als panellid stemt u met deze deelnamevoorwaarden.

1. Wie kan meedoen aan het onderzoekspanel?

Iedereen van twaalf jaar en ouder die in Nederland woont, kan lid worden van het onderzoekspanel. Basisvoorwaarden zijn: het bezit van een e-mailadres en de beschikking over toegang tot internet. U mag zich slechts eenmaal als panellid inschrijven. Wij kunnen uw inschrijving als panellid (tijdelijk) stopzetten en/of weigeren nieuwe panelleden in te schrijven.

1.1 Toestemming van ouders/verzorgers

Jongeren in de leeftijd van 12, 13, 14 of 15 jaar kunnen uitsluitend deelnemen aan het onderzoekspanel met toestemming van ouders/verzorgers. Bij inschrijving dient iedereen van 12, 13, 14 of 15 jaar er zeker van te zijn dat hun ouders/verzorgers het ermee eens zijn dat hun kind lid wordt van het onderzoekspanel. De toestemming van de ouders moet op aanvraag van Motivaction International B.V. schriftelijk kunnen worden overlegd.

2. Deelname aan onderzoek

U wordt via e-mail uitgenodigd deel te nemen aan de onderzoeken. Wij belonen uw deelname met de toekenning van een door Motivaction te bepalen aantal ‘StemPunten’ per ingevulde vragenlijst (het ‘StemPunt Spaarprogramma’). U kunt uw StemPunten inwisselen tegen artikelen uit de StemPunt-cadeaushop. De toegekende beloning vormt tevens een vergoeding voor eventueel gemaakte kosten voor uw online deelname aan het onderzoekspanel. Motivaction kan te allen tijde, zonder aankondiging vooraf, besluiten dat de mogelijkheid om StemPunten in te wisselen (tijdelijk) zal worden beperkt of geheel wordt stopgezet. Motivaction behoudt zich eveneens het recht voor om het gekozen beloningssysteem eenzijdig te wijzigen.

2.1 Vragenlijsten van partners van Motivaction

U kunt als panellid uitgenodigd worden een vragenlijst van een partner van Motivaction in te vullen. Dit wordt altijd aangekondigd en u kunt altijd kiezen of u de vragenlijst wel of niet in wilt vullen. Motivaction is niet verantwoordelijk voor vragenlijsten van zijn partners. De StemPunt Deelnamevoorwaarden en Privacyverklaring zijn hier dan ook niet van toepassing. Informatie over de beloning wordt gegeven in de e-mail uitnodiging.

2.2 Cookies voor onderzoek

Wanneer u lid bent van het StemPunt-panel worden cookies op uw computer geplaatst (via uw webbrowser). Met deze cookies worden onderzoeksdata verzameld over websitebezoek en gegevens met betrekking tot online advertenties. Door akkoord te gaan met deze Deelnamevoorwaarden geeft u ook toestemming voor het plaatsen van de cookies. Wanneer u besluit het lidmaatschap van het StemPunt-panel te beëindigen, kunnen de cookies nog steeds actief zijn in uw webbrowser. Wilt u in dat geval de registratie van data beëindigen, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van de cookies. Dit kunt u vanuit uw webbrowser regelen.

3. Uw StemPunten

Bij elk onderzoek wordt in de uitnodigingsmail aangegeven of en zo ja hoeveel StemPunten verdiend kunnen worden met het invullen van de vragenlijst. StemPunten zijn uitsluitend inwisselbaar voor artikelen uit de StemPunt-cadeaushop. StemPunten dienen binnen 5 jaar nadat ze aan uw saldo toegevoegd zijn, verzilverd te worden. StemPunten ouder dan 5 jaar komen automatisch en zonder bericht vooraf te vervallen. StemPunten zijn niet overdraagbaar. Bij overlijden van het panellid komt het (resterende) puntensaldo automatisch te vervallen.

4. Bestellingen uit de StemPunt-cadeaushop

Bestellingen worden in de regel binnen 15 werkdagen bij het panellid bezorgd. Levering van artikelen geschiedt uitsluitend in Nederland en alleen op het huisadres dat door het panellid bij inschrijving is opgeven (of later is aangepast op 'Mijn pagina' op deze website). Het versturen van artikelen naar een postbusnummer is niet mogelijk. Artikelen kunnen afwijkingen vertonen in vergelijking met de afbeeldingen in de StemPunt-cadeaushop. Bestellingen kunnen worden geplaatst zolang de voorraad strekt.

5. Herroeping

Als u een besteld artikel toch niet wilt hebben, heeft u het recht het artikel binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst te retourneren. De door u ingeleverde StemPunten voor uw bestelling worden daarna uiterlijk binnen dertig (30) dagen door ons weer aan uw saldo toegevoegd. De rechtstreekse kosten van terugzending van de bestelling komen voor uw rekening.

6. Beëindiging deelname

Een panellid kan zijn of haar deelname aan StemPunt op ieder gewenst moment beëindigen. Dat kan via 'Uitschrijven' op 'Mijn pagina' op de StemPunt-website. Het panellid dient er wel op toe te zien dat een eventueel tegoed aan StemPunten voor de beëindiging is verzilverd. Na uitschrijving vervalt het (resterende) puntensaldo en kunnen geen artikelen meer worden betrokken. Motivaction kan panelleden uitschrijven die, ondanks daartoe te zijn uitgenodigd, langer dan één jaar niet aan onderzoeken hebben deelgenomen. Ook panelleden die hun persoonsgegevens niet tenminste eens per jaar controleren en zo nodig aanpassen, kunnen door Motivaction uitgeschreven worden. In beide gevallen zal Motivaction het panellid tevoren informeren over het uitschrijven en een termijn van vier weken bieden om gespaarde StemPunten te verzilveren.


7. Ongeoorloofd gedrag

Wanneer er naar oordeel van Motivaction sprake is van ongeoorloofd gedrag in het kader van deelname aan het onderzoekspanel en/of het StemPunt Spaarprogramma, wordt het panellid onmiddellijk van verdere deelname uitgesloten. Een eventueel opgebouwd saldo aan StemPunten komt te vervallen

8. Persoonsgegevens

Motivaction zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met zijn Privacyverklaring.

9. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website berusten uitsluitend bij Motivaction of zijn licentiegevers. Het is niet toegestaan om zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Motivaction inbreuk op die rechten te maken. Onder inbreuk maken op de rechten valt onder meer het direct of indirect gebruikmaken van: de naam StemPunt en/of StemPunten, de programmatuur, de vormgeving, het gebruikte beeldmateriaal en de vragenlijsten. Vragenlijsten mogen nooit zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Motivaction aan derden worden doorgestuurd.

10. Aansprakelijkheid

Deze website is met de grootste zorg gemaakt. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat de inhoud geheel foutloos is of dat de website ook steeds beschikbaar is. Panelleden kunnen geen rechten ontlenen aan fouten op de website. Deelname aan StemPunt en het StemPunt Spaarprogramma is geheel voor eigen risico. Behoudens opzet of grove schuld, is Motivaction niet aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten op, of het niet beschikbaar zijn van de website, dan wel enige andere vorm van schade - inclusief schade ten gevolge van via het StemPunt spaarprogramma geleverde artikelen - die een panellid, direct of indirect, ondervindt als gevolg van deelname aan onderzoeken en/of het StemPuntspaarprogramma.

11. Wijziging deelnamevoorwaarden

Deelnamevoorwaarden kunnen op elk moment door Motivaction worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig deze Deelnamevoorwaarden na te lezen op eventuele wijzigingen.

12. Geschillen

Op deze deelnamevoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter van de woonplaats of werkelijke verblijfplaats van het panellid.

13. Opmerkingen/vragen

Bij vragen en/of opmerkingen over het bovenstaande kunt u zich richten tot Motivaction (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).